இந்த உலகத்தில் வெறும் 100 பேர் மட்டும் இருந்தால் என்ன நடக்கும்

What if the world has just 100 people

இந்த உலகத்தில் வெறும் 100 பேர் மட்டும் இருந்தால் என்ன நடக்கும்

This video talks about what if world has just 100 people

  • how many of them will men and women
  • what languages do they speak?
  • what food they would eat?
  • what color they would be
  • how much do they earn
  • will they have water?
  • will they have shelter
  • this video will inspire you to change and your look towards world and many such interesting facts about world tamil psychology

Comments