திருக்கோவிலூரின் பிற பெயர்கள்

Tirukoilur is also called as follows:

தமிழ் (Tamil) English (ஆங்கிலம்)
திருக்கோயிலூர் Tirukoilur, Tirukkoyilur, Thirukoyilur (Modern Day Names)
திருக்கோவிலூர் Thirukovilur, Thirukkovilur, Tirukovilur
திருக்கோவலூர் Thirukkovalur, Thirukkovalur, Tirukovalur
கோவலூர் Kovalur

Comments

Popular posts from this blog

About 12 Alwars

Post thumbnails from external URLs don’t appear in Blogger. How to resolve?

What is the unicode character for the close symbol?