ஸ்தல விசேஷம் - திருக்கோவிலூர் திவ்யதேசம்

மூலவர் பெருமாள் உலகளந்த (த்ரிவிக்ரமன்) பெருமாள்
உத்ஸவர் பெருமாள் ஸ்ரீ தேஹளீசன் (ஆயனார்)
மூலவர் தாயார் பூங்கோவல் நாச்சியார்
உத்ஸவர் தாயார் ஸ்ரீ புஷ்பவல்லி தாயார்
விமானம் ஸ்ரீ கர விமானம்
தீர்த்தம் பெண்ணையாறு, க்ருஷ்ண, சுக்ர தீர்த்தம்
ஸ்தல வ்ருக்ஷம் புன்னை மரம்
ப்ரத்யக்ஷம் மஹாபலி, ம்ருகண்டு முனிவர், ப்ரம்மா, இந்திரன், குக்ஷி, காச்யபர், பொய்கையாழ்வார், பூதத்தாழ்வார், பேயாழ்வார்
திருவாரதனம் ஸ்ரீ வைகானஸ பகவத் சாஸ்த்ரம்
ஸம்ப்ரதாயம் தென்கலை
நிர்வாகம் ஸ்ரீமத் எம்பெருமானார் ஜீயர் மடாதிபதிகள்

Comments