திருக்கோவிலூரின் பிற பெயர்கள்

Tirukoilur is also called as follows:

தமிழ் (Tamil) English (ஆங்கிலம்)
திருக்கோயிலூர் Tirukoilur, Tirukkoyilur, Thirukoyilur (Modern Day Names)
திருக்கோவிலூர் Thirukovilur, Thirukkovilur, Tirukovilur
திருக்கோவலூர் Thirukkovalur, Thirukkovalur, Tirukovalur
கோவலூர் Kovalur

Comments