Friday, January 31, 2020

GooglePay, Paytm -ல காசு அனுப்புனா ஆபத்தா..? - Anand Srinivasan பேட்டி

Most Useful Microsoft Excel Shortcut Keys

Top 25 Shortcut Keys in Microsoft Excel 2016 in Tamil.

How to open Command Prompt?

You can open Command Prompt by typing CMD in either in Start menu search box or Run command box, and then pressing Enter key.

To launch PowerShell, type its name in the Start menu search box and then press Enter.

திருக்கோவிலூர் திவ்யதேசம்

திருக்கோவலூர் என அழைக்கப்படும் இந்த க்ஷேத்திரம், பஞ்ச க்ருஷ்ணாரணய க்ஷேத்திரங்களுள் ஒன்றாகும்.

கோபாலபுரம் மற்றும் கோபகிரி என்ற பெயர்களும் உண்டு.

நாலாயிர திவ்ய ப்ரபந்தம் எனப்படும் திராவிட வேதம் இங்கு தான் முதன் முதலில் முதலாழ்வார்களால் பாடப்பெற்று ஆரம்பிக்கப்பட்டதால், இந்த க்ஷேத்திரம் திவ்ய ப்ரபந்த அவதார ஸ்தலம் எனப்புகழ் பெற்றது.

108 வைணவ திவ்ய தேசங்களில் 41வது திவ்யதேசமாகும்.

நடு நாட்டு திவ்யதேசமுமாகும். இச்சன்னதியில் மூலவர் பெருமாள் த்ரிவிக்ரம (உலகளந்த) திருக்கோலத்தில் காட்சி கொடுக்கிறார்.

இந்த க்ஷேத்திரத்தில் பெருமாள்,முதலாழ்வார்கள் மற்றும் ம்ருகண்டு மகரிஷிக்கு ப்ரத்யக்ஷ்மாக த்ரிவிக்ரம திருக்கோலத்தில் ஸேவை கொடுத்துள்ளார்.

இத்திருக்கோயில் சுமார் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தோன்றியது.

Thursday, January 30, 2020

Write a program to calculate the sum and percentage using Javascript?

Find the below code to calculate sum and percentage of 3 subjects in javascript.

Simple Idea

var subjectMarks = [56, 67, 78];
var total = 0,
    percentage = 0;

for(var i=0; i<subjectMarks.length; i++) {
    total += subjectMarks[i];
}

percentage = total / subjectMarks.length;

console.log("Sum: " + total + "\nPercentage: " + percentage.toFixed(2));

Developed Idea

View Demo: http://www.gtvcreations.com/demo/js-calculate-sum-percentage.html

View Code:

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <title>Calculate Sum and Percentage of Three Subjects - Javascript</title>
</head>

<body>
    <!-- Input Form -->
    <form id="markcalcform">
        <label for="subject1">Subject 1:</label>
        <input type="number" id="subject1">
        <br>
        <label for="subject2">Subject 2:</label>
        <input type="number" id="subject2">
        <br>
        <label for="subject3">Subject 3:</label>
        <input type="number" id="subject3">
        <br>
        <input type="submit" value="Calculate Sum & Percentage">
        <input type="reset" value="Reset Form">
    </form>

    <!-- Display Calculated Values -->
    <div id="result" style="display: none;">
        Sum: <b id="sum"></b>
        <br>
        Percentage: <b id="percentage"></b>
    </div>

    <!-- Javascript -->
    <script>
        // Show Result Function
        function showResult(event) {
            // Prevents Page Reload on Submit
            event.preventDefault();

            // Reset to Array Array
            var sum = 0;

            // Get all Input Elments in array
            var inputElements = this.querySelectorAll("input[type='number']");

            // Logic - Sum value of input elements
            for (var i = 0; i < inputElements.length; i++) {
                sum += parseInt(inputElements[i].value);
            }

            document.getElementById("sum").innerHTML = sum + " / " + (inputElements.length * 100);
            document.getElementById("percentage").innerHTML = (sum / inputElements.length).toFixed(2) + " %";

            document.getElementById("result").style.display = "block";
        }

        // Clear Result
        function clearResult() {
            document.getElementById("result").style.display = "none";
        }

        // Add Submit and Reset Event
        document.getElementById("markcalcform").addEventListener("submit", showResult);
        document.getElementById("markcalcform").addEventListener("reset", clearResult);
    </script>
</body>

</html>

Note: If you want to calculate sum and percentage for more than three subjects just add input field inside the form.

Create Your First GitHub Pages Website

This video will walk you step by step through creating a live website using GitHub Pages.
This video is intended for people who may have experience building websites, but have not used GitHub Pages to host their website.

Want to show off your beautiful website to the world? Then this is for you.

Wednesday, January 29, 2020

Mansa Musa - World's Richest Man Ever

ஸ்தல விசேஷம் - திருக்கோவிலூர் திவ்யதேசம்

மூலவர் பெருமாள் உலகளந்த (த்ரிவிக்ரமன்) பெருமாள்
உத்ஸவர் பெருமாள் ஸ்ரீ தேஹளீசன் (ஆயனார்)
மூலவர் தாயார் பூங்கோவல் நாச்சியார்
உத்ஸவர் தாயார் ஸ்ரீ புஷ்பவல்லி தாயார்
விமானம் ஸ்ரீ கர விமானம்
தீர்த்தம் பெண்ணையாறு, க்ருஷ்ண, சுக்ர தீர்த்தம்
ஸ்தல வ்ருக்ஷம் புன்னை மரம்
ப்ரத்யக்ஷம் மஹாபலி, ம்ருகண்டு முனிவர், ப்ரம்மா, இந்திரன், குக்ஷி, காச்யபர், பொய்கையாழ்வார், பூதத்தாழ்வார், பேயாழ்வார்
திருவாரதனம் ஸ்ரீ வைகானஸ பகவத் சாஸ்த்ரம்
ஸம்ப்ரதாயம் தென்கலை
நிர்வாகம் ஸ்ரீமத் எம்பெருமானார் ஜீயர் மடாதிபதிகள்

Tuesday, January 28, 2020

Formatting date to human readable in PHP

Lets say in mysql database have a timestamp 2013-09-30 01:16:06 and lets say this variable is $ts.
To show more like September 30th, 2013 follow the examples.

Example 1

$timestamp = "2013-09-30 01:16:06";
echo date("F jS, Y", strtotime($timestamp));

Note the use of S to get the english ordinal suffix for the day.
Since you're already using strtotime if you need a human readable data for the current time you can just use the keyword "now" as in strtotime("now").

Example 2

Use strtotime() to convert that string into a Unix Timestamp, then use the date() function to display it like you want

echo date("F j, Y, g:i a",strtotime($timestamp));
echo date("F d Y",strtotime("2013-09-30 01:16:06"));

Example 3

I do not think that php is even needed there. Check MySQL DATE_FORMAT() function.

SELECT DATE_FORMAT('2013-09-30 01:16:06', '%M %D, %Y %H:%i:%s') as `readable`;

Result: September 30th, 2013 01:16:06

For real usage:

SELECT DATE_FORMAT(`date_column`, '%M %D, %Y %H:%i:%s') as `readable`
FROM `your_table`;

முதலாழ்வார்கள் பாசுரங்கள் – திருக்கோவிலூர்

முதலாழ்வார்கள் பாசுரங்கள்.

வையம் தகளியா வார்கடலே நெய்யாக
வெய்யகதிரோன் விளக்காக – செய்ய
சுடராழியானடிக்கே சூட்டினேன் சொல்மாலை
இடராழி, நீங்குகவேயேன்று.

பொய்கையாழ்வார்

அன்பே தகளியா ஆர்வமே நெய்யாக
இன்புருகு சிந்தையிடு திரியா – நன்புருகி
ஞானச்சுடர் விள்க்கேற்றினேன் நாரணற்கு
ஞானத்தமிழ் புரிந்த நான்.

பூதத்தாழ்வார்

திருக்கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன் திகழும்
அருக்கன் அணிநிறமும் கண்டேன் – செருக்கிளரும்
பொன்னாழி கண்டேண் புரிசங்கம் கைக்கண்டேன்
என்னாழி வண்ணன்பாள் இன்று.

பேயாழ்வார்

Mudhalazhvaars Pasurams - Tirukoilur

Azhvarr Praise of the Lord at Thirukovilur.

Vaiyam Thagaliyaa Vaarkadey Neiyaaga
Veiya Kathiron Vilakaaga, Seiya
Sudaraadi Yaanadikey Sootinen Sonmaalai
Idaraazhi Neengugave Enru.

PoigaiAzhvaar

Anbey Thagaliyaai Aarvamey Neiyaaga
Inburugu Sindhai Yidu Thiriyaa
Nanburugi Nyaanachudar Vilaketrinen Naaranarku
Nyaana Tamizh Purintha Naan.

BhoothathAzhvaar

Thirukanden, Ponmeni Kanden
Thigazhum Arukkan Ani Niramum Kanden
Cherukilarum Ponnaazhi Kanden Purisangam Kai Kanden
Ennaazhi VannanPaal Inru.

PeyAzhvaar

Friday, January 24, 2020

திருக்கோவிலூரின் பிற பெயர்கள்

Tirukoilur is also called as follows:

தமிழ் (Tamil) English (ஆங்கிலம்)
திருக்கோயிலூர் Tirukoilur, Tirukkoyilur, Thirukoyilur (Modern Day Names)
திருக்கோவிலூர் Thirukovilur, Thirukkovilur, Tirukovilur
திருக்கோவலூர் Thirukkovalur, Thirukkovalur, Tirukovalur
கோவலூர் Kovalur

How to check whether a request is GET or POST in PHP?

To determine whether the request arrive via GET or POST method use the following code.

PHP Code:

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'GET') {
  // .... Code for GET Request
}
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
  // .... Code for POST Request
}

Thursday, January 23, 2020

Calculate Quartile: Q1, Q3 and Median (Q2) in Javascript

Are you want to calculate Q1, Q3 and Median (Q2) in Javascript. Just use the code shown below to get your results.

The below code is based on the Quartile calculator logic used in two Websites: www.mathhack.net and www.mathisfun.com

Javascript Code:

values = [1, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8];
Q1=Q2=Q3=0;

/*
// HACK MATH LOGIC
// http://www.hackmath.net/en/calculator/quartile-q1-q3

q1Arr = (values.length % 2 == 0) ? values.slice(0, (values.length / 2) + 1) : values.slice(0, Math.floor(values.length / 2) + 1);
q2Arr = values;
q3Arr = (values.length % 2 == 0) ? values.slice( (values.length/2) - 1, values.length) : values.slice(Math.ceil(values.length / 2) - 1, values.length);
*/

// MATH IS FUN LOGIC
// http://www.mathsisfun.com/data/quartiles.html

q1Arr = (values.length % 2 == 0) ? values.slice(0, (values.length / 2)) : values.slice(0, Math.floor(values.length / 2));
q2Arr = values;
q3Arr = (values.length % 2 == 0) ? values.slice((values.length / 2), values.length) : values.slice(Math.ceil(values.length / 2), values.length);

// MEDIAN LOGIC
function medianX(medianArr) {
  count = medianArr.length;
  median = (count % 2 == 0) ? (medianArr[(medianArr.length/2) - 1] + medianArr[(medianArr.length / 2)]) / 2:medianArr[Math.floor(medianArr.length / 2)];
  return median;
}

// GET VALUES FROM ARRAY
medianX(q1Arr);
Q1=median;
medianX(q2Arr);
Q2=median;
medianX(q3Arr);
Q3=median;

// PRINT Q1, Q2, Q3 Array
console.log(q1Arr, q2Arr, q3Arr);
// PRINT Q1, Q2, Q3 Value
console.log(Q1,Q2,Q3);

Tuesday, January 21, 2020

How to increase array size limit in PHP?

You could be running out of memory, as your array size is (in theory) only limited by the amount of memory allocated to the script.

Put ini_set('memory_limit', '1024M'); in the beginning of your script to set the memory limit to 1GB.

You may need to increase this even higher for best results.

Monday, January 20, 2020

About 12 Alwars

Alwars, who are said to be the Hamsam of Sriman Narayanan, have dedicated their lives towards the Emperumaan and they led their life by praising and doing Mangalasasanam on Sriman Narayanan.

These Alwars are 12 in Number and out of which one is Sri Andal, who is a woman.

These Alwars were born in various parts of india but they were all united in a common subject, i.e. dedicating their lives and praising the Lord.

Poigai Alwar, Bhoodath Alwar and Pei Alwar are collectively called as "Mudhal Alwars" were found in the same period of time.

Thirumazhisai Alwar, who thought the Perumal as his friend and has sung Mangalasasanam on Perumal.

Thirumangai Alwar, who was a great king in his starting of life but later, changed his life to work for the Perumal and for his bhaktaas.

Thondaradippodi Alwar, who is also named as "Vipra Narayanar" led his life as the slave to the Perumal and worked for the Perumal by dedicating him with Garlands.

Thiruppaan Alwar, who belonged to the Paanar family, praised the Perumal through his beautiful songs and Paasurams.

Periyalwar, is considered as the Mother, Father for Sri Andal and Father-in-Law to Perumal has sung Mangalasasanam on Perumal.

Sri Andal, who is also called as "Soodikkodutha Sudar Kodi" is said to be the daughter (brought up) of Periyalwar has created "Thiruppavai" in which she considers Sriman Narayanan as her husband. She is the only lady Alwar.

Nammalwar, who sat below the Tamarind tree without having any food and sleep got Gnana and has sung Mangalasasanam on Perumal and he has worked hard to spread Sri Vaishnavam.

Madhurakavi Alwar, who is said to be the Sishyan (Student) of Nammalwar is also one among 12 Alwars.

Kulasekara Alwar, have a great bhakti towards Sri Ramar have also done Mangalasasanam on the Perumal particularly in Malayala Naatu Thriuppathigal.

Sunday, January 19, 2020

How to download and use Node.js Binary Zip file in Windows?

Follow the below steps to use Node.js Binary Zip file in Windows.

 1. Go to https://nodejs.org/en/download/
 2. Choose your preference LTS (or) Current Version
 3. Then you can find the list of installers, binaries and source code at the bottom
 4. Click the 32-bit (or) 64-bit to download based on your needs from the Windows Binary (.zip) row
 5. Unzip the downloaded file node-vxx.xx.x-win-xxx.zip to your system local drive. For example, D:\nodejs
 6. Open the command prompt
 7. Copy the path of the Unzipped node directory "D:\nodejs"
 8. Write in command prompt: set path=copied_path. For example, set path=D:\nodejs
 9. Then verify the path by using node -v command
 10. This will return the Node.js version

All Done!

Now, you can start use the Node.js binaries without installation.

Note:

 1. The above method doesn't ask administrator permission
 2. The path added is temporary, applicable for the particular command window instance
 3. If you want to set this path globally you need to add it in Environment Variables [System Properties]

Tuesday, January 14, 2020

What if 1 dollar become 1 rupee?

This video will explain the cause on what will happen if a dollar become a rupee over the night? what will be problem arise during this and what will be happen to the country and its economy.

Monday, January 13, 2020

Tirukoilur Saiva and Vaishnava History

Tirukoilur promises solace and succour to spiritual seekers.

Tirukoilur, located within the spiritual aura of Arunachala, the hill of the holy beacon, beckons spiritual seekers, promising solace and succour.

This area, where the Vaamanaavataara is said to have taken place, is known for its divine bards, revered saints, spiritual ambience, ancient shrines, and Vijayanagara architecture. Peace and tranquillity reign supreme in Tirukoilur.

The meeting of the Mudal Alwars (Poygai, Bhutam and Pey) in the house of sage Mrigandu in Tirukoilur is well known. This holy town has also the samadhis of three revered saints Sri Raghothama Teertha of the Srimad Uttaradi Mutt (1557-1596), Swami Gnanananda Giri, a Mahayogi and Gnanasiddha, who attained salvation in 1974, and Gnaniyar Swamigal, founder of the Tirukoilur Tamil Sangam. The Sangam period poet Kapilar attained jeevanmukthi by fasting on a rock here, in the South Pennar river.

Tirukoilur is also the birthplace of renowned personalities such as the first Raja RajaChola's mother Vanavanmaadevi, Tamil poet-scholar Athi Madhura Kaviraayan who lived during the period of Kavi Kalamegham, (13th Century), King Meyporul Nayanaar also known as Milad Udayar (7th Century) saint-poet Kapila Deva Nayanaar, who authored the 11th Thirumurai, historical story writer Chandilyan...

Sri Raghottama Theertha chose Tirukoilur as his headquarters to spread the Dwaita Siddhanta in the country while Gnanananda Giri Swamiji established 'Tapovanam', to encourage the study of Vedanta. Also a Gnanasiddha, he cured diseases through his Siddha medicines. Jeeyar Madom was founded here by Sree Emperumanaar to spread Vaishnavism during the 16th Century.

The poet who wrote Tirukoilur Sathakam (a collection of 100 poems) Kavimamani Uthiyan (38) is incidentally, the present president of the Tirukoilur Tamil Sangam. He has authored seven novels, 400 dramas and around 2000 poems. He is the Indian representative to the "World Tamil Poets Organisation" headquartered in Malaysia.

Unique are the temples here, so too the idols. The ten feet tall idol of Varadaraja Perumal in Manampoondi, built in stone during the Pallava period is in meditating sitting posture. The p73 Sreedevi and Bhoodevi idols are six feet tall; the Sthalapuranam reveals that both goddesses had meditated here. The Vamana idol in the Ulagalanda Perumal temple is one of the three such rare idols in the country. The second is in Srirangam, the third in Rishikesh. The Vishnu's idol in the Ulagalanda Perumal temple is 16 feet tall. The Ten feet tall Sivalingam of the Pallava period carved in stone, in the Vellai Ganapathy temple is yet another attraction. The Rajagopuram of the Trivikrama Temple is the fourth largest height wise in Tamil Nadu. The 1300 year old Siva temple stands as a memorial to the killing of Andhakaasura by Lord Siva. The marriage hall just outside the temple was constructed during the Vijayanagara period, in the 14th Century. Ganesha, seated south west of this temple has been worshipped by poetess Avvayar (7th Century) "Seetha kamala poomporpada kamalam".

Unique are the temples here, so too the idols. The ten feet tall idol of Varadaraja Perumal in Manampoondi, built in stone during the Pallava period is in meditating sitting posture. The p73 Sreedevi and Bhoodevi idols are six feet tall; the Sthalapuranam reveals that both goddesses had meditated here. The Vamana idol in the Ulagalanda Perumal temple is one of the three such rare idols in the country. The second is in Srirangam, the third in Rishikesh. The Vishnu's idol in the Ulagalanda Perumal temple is 16 feet tall. The Ten feet tall Sivalingam of the Pallava period carved in stone, in the Vellai Ganapathy temple is yet another attraction. The Rajagopuram of the Trivikrama Temple is the fourth largest height wise in Tamil Nadu. The 1300 year old Siva temple stands as a memorial to the killing of Andhakaasura by Lord Siva. The marriage hall just outside the temple was constructed during the Vijayanagara period, in the 14th Century. Ganesha, seated south west of this temple has been worshipped by poetess Avvayar (7th Century) "Seetha kamala poomporpada kamalam".

History reveals that one among the eight Veerateshwara (Siva) temples, in the country, is in Tirukoilur, also worshipped by Appar and Tirugnanasambandar and saints such as Arunagirinathar and Ramana Maharshi.

The Aathulyannatha temple (Siva) with Goddess Arul Nayaki built in the 7th Century during the Pallava period is situated on the northern bank of the River South Pennar on a flattened rock. The Rajagopuram faces south while the main temple faces west. Five caves beneath and a temple tank are other features of this temple.

Srivilliputhur Alwar, lived here during the 14th Century. Swami Shanathananda Saraswathi had his schooling in Tirukoilur, before becoming the disciple of Swami Gnanananda Giri, who directed him to take sannyas from the Himalayan sage Swami Sivananda.

Sanskrit scholar Krishna Premi predicts that Varadaraja Perumal at Manampoondi will have a great temple in the days to come. The idol is at present under a temporary shelter. The temple built in the 8th Century is believed to have been destroyed in the 12th Century by floods. Nowadays, poojas are offered on a daily basis.

The Tirukoilur Cultural Society has been conducting "KapilarVizha", an annual affair (May 1 to 4) with unabated regularity for the last 19 years.

"KapilaVaanar" title is also presented by the society to up and coming poets, annually. "With better roads, more informative literature in English, the Tourism Department can attract more tourists to Tirukoilur".

Is it still valid to use IE=edge,chrome=1?

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" /> serves two purposes.

 1. IE=edge specifies that IE should run in the highest mode available to that version of IE as opposed to a compatability mode; IE8 can support up to IE8 modes, IE9 can support up to IE9 modes, and so on.
 2. chrome=1 specifies that Google Chrome frame should start if the user has it installed

The IE=edge flag is still relevant for IE versions 10 and below. IE11 sets this mode as the default.

As for the chrome flag, you can leave it if your users still use Chrome Frame. Despite support and updates for Chrome Frame ending, one can still install and use the final release. If you remove the flag, Chrome Frame will not be activated when installed. For other users, chrome=1 will do nothing more than consume a few bytes of bandwidth.

I recommend you analyze your audience and see if their browsers prohibit any needed features and then decide. Perhaps it might be better to encourage them to use a more modern, evergreen browser.

Note, the W3C validator will flag chrome=1 as an error: A meta element with an http-equiv attribute whose value is X-UA-Compatible must have a content attribute with the value IE=edge.

Sunday, January 12, 2020

த்ரிவிக்ரம அவதாரம் - திருக்கோவிலூர்

முன்னொரு காலத்தில் 'மஹாபலி' என்று புகழ் பெற்ற அஸுரன் ஒருவன் இருந்தான். அவன் தான, தர்மங்களில் மிகவும் சிறந்தவனாக இருந்த போதிலும் தேவர்களை மிகவும் கஷ்டப்படுத்திக் கொண்டிருந்தான். அவனது கொடுமையைத் தாங்காது தேவர்கள், ஸித்தர்கள், முனிவர்கள் யாவரும் திருப்பாற்கடலையடைந்து பகவானை சரணடைந்தனர். அப்பொழுது ஸ்ரீமந் நாராயணன் அவர்களுக்குப் ப்ரத்யக்ஷமாகி மஹாபலியை அடக்குவதாக வாக்களித்து அபயங் கொடுத்து மறைந்து விட்டார். அந்த ஸமயத்தில் கச்யபர் தனது பார்யையான (மனைவி) அதிதியுடன் புத்ரன் வேண்டுமென்று புத்ரகாமேஷ்டி செய்தார். அப்பொழுது யக்ஞ புருஷனான நாராயணன் வாமன மூர்த்தியாக அவதரித்தான். வாமன பகவான் ப்ரம்மசர்ய ஆச்ரமம் பெற்றதும் பலிச் சக்ரவர்த்தியிடம் பூதானம் வேண்டி வந்து சேர்ந்தான். இவ்வுலகை படைத்த ஸர்வேஸ்வரனே வாமன ரூபியாக வந்திருக்கிறான் என்று அறியாத பலிச்சக்ரவர்த்தி அவருக்கு விசேஷமாக பூஜை செய்து எது வேண்டுமானலும் தானம் செய்வதாக வாக்களித்தான். அது கேட்டு உள்ள முகந்த எம்பெருமான், "அப்படியாகில் என் திருவடிகளால் மூன்றடி மண் கொடு" என்று கேட்டான்.

வாமன மூர்த்தியான ஹரியின் கபடத்தைக் கண்ட சுக்ராச்சாரியார் தனது சிஷ்யனான மஹாபலியிடமுள்ள பரிவினால் வந்திருப்பது ப்ராமணன்ல்ல மாயா ப்ரம்ம சாரியான விஷ்ணு வேதான் என்று சொல்லிக் காட்டிக் கொடுத்து விட்டார். ஆனால் தைர்யசாலியான பலியோ ஸாக்ஷாத் திருமகள் கேள்வனான நாராயணனே என்னிடம் கை நீட்டி தானம் வாங்குவது எனக்குப் பெருமையே, என்னிடம் தானமும்பெற்றுக் கொண்டு என்னை நிக்ரஹம் செய்தாலும் அல்லது அனுக்ரஹம் செய்தாலும் சொன்ன சொல் மீற மாட்டேன் என்று சொல்லி குருவை மீறி பகவானுக்கு மூன்றடி மண் தானம் செய்து விட்டான்.

அப்பொழுது பகவான் உடனே வாமன ரூபத்தை விட்டு விராட் புருஷ ரூபத்தை எடுத்துக் கொண்டு ஒரு திருவடியால் பூமியையும், மற்றொரு திருவடியால் விண்ணுலகையும் அளந்தான். அப்பொழுது த்ரிவிக்ரம ரூபத்தைக் கண்ட தேவர்கள், முனிவர்கள், ஸித்தர்கள், கின்னரர்கள் யாவரும் பலவாறு துதித்துக் கொண்டாடினார்கள். ப்ரம்ம தேவனும் உயரத்தூக்கப்பட்ட திருவடியில் தனது கமண்டலுவிலுள்ள தீர்த்தத்தினால் பாத்யம் கொடுத்து பூஜித்தார். அந்த பாத்ய தீர்த்தமே கங்கையென்னும் பெயருடன் உலகில் பெருகி ஓடுகிறது.

மூன்று அடி தருவதாகச் சொன்ன மஹாபலியின் சொல்படி பூலோகத்தையும் ஸ்வர்க்கத்தையும் இரண்டு அடிகளாக அளந்து விட்டபடியால் மூன்றாவது அடி எங்கே என்று கேட்டு பகவான் மஹாபலியை அதட்டினான். பகவான் பெருமையை அறிந்த மஹாபலி, "நாராயணா" எனது ஸத்யத்தைக் காப்பாற்ற வேண்டியது உமது கடமை. உமது திருவடியால் அடியேனது தலையை அளந்து கொண்டு என் உடைமை யாவையும் உமதாக ஏற்றுக் கொண்டது போல் அடியேனையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று வேண்டினான். உடனே பகவானும் மஹாபலியின் தலை மேல் தனது திருவடியை வைத்து அனுக்ரஹித்து இரண்டு லோகமும் எனக்கு தானம் கொடுத்து விட்டபடியானதினால் இனி இங்கு இருக்ககூடாது. பாதாளத்திற்க்குப் போ வென்று சொல்லி அனுப்பினான். அவனிடம் கருணையுடன் பகவானும் அவன் பாதாளத்தில் இருக்குமிடத்தில் தானே வாசற்காப்பாளனாக இருந்து அவனுக்குக் காக்ஷியளிக்கிறான்.

தேவர்கள், முனிவர்கள் யாவரும் தங்கள் காரியம் பலித்துவிட்ட படியால் பகவானைத் துதித்தனர். இந்திரனிடம் மூவுலக ராஜ்யத்தையும் கொடுத்து விட்டு சங்க, சக்ர தாரியான பகவான் யாவரும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் போதே மறைந்து விட்டார்.

பழங்கள் அன்றும் இன்றும்

Top 5 Fruits or Vegetables that Originally Looked Totally Different.

Universe Size Comparison in 3D

Planets in our Universe can get extremely large, but stars get even bigger. In this video we explore the sizes of moons, planets, stars, and even beyond, including black holes and even galaxies.

Basically a comparison of the entire Universe.

How to Study Well?

This is a book review of study less study smart in tamil language.

How To Change WordPress Attachment Page Image Size?

Medium size is the default value of attachment page image size in WordPress. Medium size images perfectly matched for some themes only. Most of the themes need full size or large size images in attachment page because these values only fixed for the themes width. Let checkout how to the WordPress attachment page image size.

For change the image size you don’t need to edit the theme files. You need to edit a "post-template.php" file from "wp-includes" directory. Never forget this file will be rewritten after updating the WordPress sometimes. So you need edit this file again if the attachment page image size changed to default value after the WordPress update.

Steps:

 1. Edit "post-template.php" file from "wp-includes" folder
 2. Find this code wp_get_attachment_link(0, 'medium'
 3. Change the default value medium to full or large
 4. Click save or update to save this changes. Attachment page image size will be changed immediately once you have done this update.

Post thumbnails from external URLs don’t appear in Blogger. How to resolve?

You can solve this issue by using <data:post.firstImageUrl/> tag instead of <data:post.thumbnailUrl/> in the blogger code (or) template.

Example:

<b:if cond='data:post.firstImageUrl'>
  <a class='wdxthumb' expr:href='data:post.url' expr:title='data:post.title'>
    <img class='post-thumbnail' expr:alt='data:post.title' expr:src='data:post.firstImageUrl'/>
  </a>
<b:else/>
  <a class='wdxthumb' expr:href='data:post.url' expr:title='data:post.title'>
    <img alt='no image' class='post-thumbnail' src='https://lh3.googleusercontent.com/-VnJqhx42r-c/UfFWlD-sF_I/AAAAAAAAAQI/rT3sYPba2dY/s271-Ic42/logo3.jpg'/>
  </a>
</b:if>

Note: <data:post.firstImageUrl/> tag will return both Picasa hosted images as well as external images.

For the related post widget, you will have to make changes to the code to parse out the Image URL from the HTML response in case the image is not uploaded to Picasa storage.

What is the difference between "ng-bootstrap" and "ngx-bootstrap"?

ng-bootstrap and ngx-bootstrap are two different projects by two different project teams that are trying to accomplish more or less the same thing - allowing you to use Bootstrap in Angular (2+) without the use of jQuery.

They are both rebuilding the Bootstrap components using only Angular (no jQuery).

The main differences are around which version of Bootstrap they support.

 • ngx-bootstrap supports Bootstrap 3 and 4.
 • ng-bootstrap supports Bootstrap 4 and requires Angular 5+.

This means that if you need to use Bootstrap version 3, then ngx-bootstrap is your only real option of the two. If you can use Bootstrap 4, then you can pick between the two projects.

The other (potentially significant) difference is the teams behind the projects.

The key point to note in this regard is that the team behind ng-bootstrap was also responsible for angular-ui-bootstrap - the AngularJS (i.e. 1.x) version of the Bootstrap library.

Motorola Razr hands on: The revived RAZR is a Fashion-Forward Foldable

Motorola has resurrected its beloved Razr phone, a staple of mid-2000s cool, as a foldable device. The new Razr distinguishes itself from the Galaxy fold and Huawei's Mate X by folding vertically instead of horizontally. Unfolded, it looks like a regular smartphone, albeit one with a chunky "chin", but folded in half it's practically pint-sized, with a small front display to see your notifications, control media, or take a selfie. There's still a lot of questions when it comes to durability and foldables, but the new Razr feels extremely well constructed, and folds in half with no visible gap. It does have a few downsides, including a mid-range processor, single camera, and questionable battery capacity, but this is the first foldable we could see ourselves using as a daily device.

Story of Aral Sea

மனிதர்களால் அழிக்கப்பட்ட ஏரல் கடல்.

Sunday, January 5, 2020

Thirukovilur Arulmigu Veerateshwarar Temple Review by Peppers TV

Thirukovil Arulmigu Veerateshwarar Temple - Thirukovilur Review by Peppers TV in 50:50 Show from Youtube.

Address: Keezhaiyur, Tirukoilur, Tamil Nadu 605757.